Regulamin

Regulamin korzystania z księgarni Oficyny Wydawniczej Kulawiak „kulawiak.pl”
obowiązujący od dnia 21 października 2018 r.

Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

§ 1

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady korzystania z księgarni internetowej znajdującej się na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://kulawiak.pl („Ksiegarnia”) przez konsumenta, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (dalej również jako „Klient”). Księgarnia umożliwia składanie na odległość zamówień na publikacje Oficyny Wydawniczej Kulawiak.
 2. Księgarnia prowadzona jest przez Oficynę Wydawniczą Kulawiak, z siedzibą w miejscowości Ostrzeszów, ul. Piastowska 26, kod 63-500 Ostrzeszów, woj. wielkopolskie, o statusie podmiotu aktywnego (Wydawnictwo), wpisaną do Krajowego Rejestru Wydawców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie z siedzibą przy ul. Zamkowej 9A, pod numerem REGON: 250911707, NIP: 6221543506, dane kontaktowe e-mail oficyna@kulawiak.pl Tel. (+48) 627301420, (dalej jako „Sprzedający”) działa jako podmiot uprawniony do sprzedaży publikacji, których Sprzedający jest wydawcą lub współwydawcą. li>
 3. Księgarnia przeznaczona jest do użytku dla osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Księgarni i dokonywać zakupów konieczna jest rejestracja w Księgarni – Klient dokonując rejestracji wyraźnie akceptuje zasady korzystania z Księgarni. Rejestracja jest bezpłatna. Zabronione jest wprowadzanie do Księgarni treści o charakterze bezprawnym.
 4. W celu prawidłowego korzystania z Księgarni korzystający powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: aktualna przeglądarka, np. Internet Explorer, Firefox lub Chrome, monitor o rozdzielczości minimum 1024×768, włączona obsługa Cookies i Java Script, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader oraz aktywne konto poczty elektronicznej.
 5. Księgarnia zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności – np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w Sklepie Internetowym. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies Księgarni.
 6. Wszelkich informacji na temat Księgarni oraz załatwiania spraw związanych z Księgarnią można uzyskać pod telefonem (+48) 627301420 oraz pisząc na adres e-mail oficyna@kulawiak.pl.

§ 2

 1. Właściwości publikacji dostępne są na stronie internetowej Księgarni w opisie danego produktu.
 2. Wszystkie ceny w Księgarni podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki. W przypadku dokonania zamówienia na kwotę od 300 zł Sprzedający poniesie koszty jednorazowego transportu przesyłką standardową do jednego miejsca wskazanego przez Klienta na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Klient może wybrać dowolny, inny rodzaj przesyłki (inny niż standardowa). W takim przypadku Sprzedający pokryje część kosztów takiej przesyłki tj. do wysokości opłaty za przesyłkę standardową).
 3. Wszelkie promocje obejmujące publikacje Księgarni nie łączą się z żadnymi innymi promocjami oferowanymi przez Sprzedającego. Klient może według swojego wyboru skorzystać z jednej promocji, chyba, że regulamin określonej promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji.
 4. Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

§ 3

 1. Klient tworzy konto w celu realizacji zamówienia, zapisania w Księgarni i modyfikacji danych teleadresowych i podglądu historii zamówień. W tym celu Klient dokonuje procedury rejestracji.
 2. Klient zyskuje status zarejestrowanego użytkownika w następstwie wykonania niezbędnych czynności rejestracyjnych w Księgarni według interaktywnego formularza (w szczególności podania swoich prawdziwych i poprawnych danych), stosując się do komunikatów wyświetlanych w Księgarni podczas procedury.
 3. Z chwilą uaktywnienia przycisku „Utwórz konto”, zostaje zawarta na czas nieokreślony, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną prowadzenia konta, opcjonalnie newslettera, ze Sprzedającym. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia konta w każdym czasie, poprzez wysłanie takiego oświadczenia do Sprzedającego. Konto zostanie usunięte niezwłocznie. Niniejszy Regulamin czyni zadość postanowieniom dot. regulaminu, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
 4. W procesie rejestracji, Klient podaje login oraz hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do konta, o którym mowa w ustępie powyżej. Klient nie powinien udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.
 5. Po dokonaniu rejestracji, każdorazowe logowanie następuje przy użyciu danych wskazanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Klient opuszczając Księgarnię, każdorazowo powinien wylogować się z konta.
 6. Konto zawiera informacje podane przez Klienta podczas rejestracji. Zalogowany Klient ma wgląd do swoich danych, może je modyfikować oraz może w każdym momencie usunąć konto wraz ze wszystkimi danymi osobowymi poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedającemu. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w §10 Regulaminu.
 7. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych konta.

§ 4

 1. Zamówienia można składać tylko drogą elektroniczną poprzez Księgarnię, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, iż ich realizacja odbywa się w dni robocze. Dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Składać zamówienia mogą tylko Klienci, którzy posiadają status zarejestrowanego użytkownika.
 3. Klient kupujący sporządza zamówienie poprzez wirtualne dodawanie towarów do koszyka, stanowiącego integralną część Księgarni i systemu zakupowego, w której Klient zatwierdza warunki zamówienia tj. rodzaj i ilość towarów, dane do dostawy lub wystawienia faktury, sposób płatności. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce koszyka, towary znajdują się na liście zamówienia. Przy każdym towarze wskazana jest ilość sztuk zamówionych produktów, którą można dowolnie modyfikować.
 4. Po dokonaniu wyboru towarów, Klient potwierdza dane adresowe oraz wybiera formę płatności za zamówienie.
 5. Po skompletowaniu zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedającego poprzez uaktywnienie (kliknięcie) wirtualnego przycisku – „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 6. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Kupujący ma możliwość jego modyfikowania poprzez system sprzedażowy Księgarni.
 7. Każdorazowo, przed wysłaniem zamówienia Sprzedającemu, Klientowi wskazywane jest podsumowanie zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. główne cechy świadczenia i łączna cena.
 8. Klient może zmienić zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z towarem, poprzez niezwłoczny, bezpośredni (telefoniczny (+48) 627301420 lub elektroniczny oficyna@kulawiak.pl kontakt ze Sprzedającym.
 9. Informacje prezentowane w Księgarni stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Księgarni. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie przesłania na podany w zamówieniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego za pomocą systemu teleinformatycznego Sprzedającego.
 10. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient poprawnie uzupełni formularz zamówienia oraz poprawnie poda dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres, na który towar ma być przesłany. Sprzedający skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, gdy dane te nie są kompletne. Jeżeli kontakt z winy Klienta nie jest możliwy, uznaje się, że świadczenie jest niemożliwe, a Sprzedający ma prawo anulować zamówienie lub odstąpić od umowy.
 11. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej umowy następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Księgarni oraz dołączane jest do wysyłanego towaru. Klientowi, który złożył zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie umowy. Klient ma do nich również swobodny dostęp z poziomu zalogowania na swoim koncie.
 12. Jeżeli Klient w ciągu 3 (trzech) dni roboczych nie otrzyma potwierdzenia złożenia zamówienia, przestaje być on związany złożoną ofertą.
 13. Czas realizacji zamówienia towaru wynosi od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) dni roboczych. Dokładny czas realizacji zamówienia podany jest przy każdym towarze, na dedykowanej mu podstronie w Księgarni. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po:
  a) opcja płatność przy odbiorze – po złożeniu zamówienia,
  b) przelew bankowy (tradycyjny) – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedającego,
  c) pozostałe – po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedającego od operatora płatności.
 14. Księgarnia realizuje zamówienia na terenie Polski. Wysyłka możliwa jest również za granicę.
 15. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest wymagany przez te przepisy właściwy dokument paragon fiskalny lub rachunek.

§ 5

 1. Klient wybiera jeden sposób uiszczenia ceny za zamówione towary:
  b) przelewem na rachunek bankowy Księgarni o numerze: 20 1090 1173 0000 0000 1702 5534 w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia albo
  c) przy składaniu zamówienia – poprzez wykorzystanie pozostałych form płatności wskazanych w Księgarni przez Sprzedającego.
 2. W sytuacji, gdy przyjęcie zamówienia nie zostanie potwierdzone przez Sprzedającego dokonana przez Klienta płatność zostanie Klientowi zwrócona w całości przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Klienta użyty przy dokonaniu płatności, w szczególności zwrot może mieć miejsce na rachunek bankowy, z którego płatność nastąpiła.

§ 6

Sprzedający informuje, że każda sprzedaż promocyjna obejmuje wyłącznie ograniczoną liczbę towarów i że realizacja zamówień następuje według kolejności ich złożenia, do wyczerpania się zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży promocyjnej.

§ 7

 1. Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta spośród opcji udostępnianych przez Sprzedającego. Dostarczanie towaru ograniczone jest do form wskazanych w formularzu zamówienia.
 2. Koszt dostawy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 Regulaminu ponosi Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu zamówienia i doliczany jest do kwoty zamówienia w podsumowaniu, po wybraniu przez Klienta opcji dostawy.
 3. Dostawę zleca Sprzedający.
 4. Sprzedający skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie zamówienia. Warunkiem nadania towaru jest uiszczenie kwoty wartości zamówienia.
 5. Dostawy towarów zamówione w Księgarni dokonywane są przez przewoźnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie doręczania przesyłek, zgodnie z regulaminem przewoźnika zawierającym m.in. terminy, koszty i sposób dostaw. Regulaminy przewoźników, z usług których korzysta Sprzedający są dostępne tutaj (https://oficyna@kulawiak.pl/regulamin/). Dostawa do kraju na terenie Unii Europejskiej lub innego ustalana jest indywidualnie, po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedającym.
 6. Zaleca się Klientom sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Zgodnie z przepisami Klient ma prawo otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony.
 7. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania przesyłki lub jakiejkolwiek niezgodności z zamówieniem, Klient może nie dokonywać odbioru przesyłki i jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedającym.

§ 8

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683), konsument (Klient), który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez konsumenta (Klienta) lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jeżeli konsument (Klient) złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 2. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (14 dni). Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu lub złożyć to oświadczenie w każdy inny zgodny z przepisami prawa sposób.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Klient nie jest obciążany kosztami tego zwrotu. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie na adres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 5. Klient w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Księgarni.

§ 9

 1. Sprzedający realizując zamówienia zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad.
 2. Na zasadach obowiązujących przepisów prawa, Klient może złożyć reklamację. Reklamacje towarów można złożyć w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. poprzez przesłanie reklamacji na piśmie drogą pocztową na adres pocztowy Księgarni wraz z reklamowanym towarem.
 3. Do reklamacji należy dołączyć potwierdzenie zakupu towaru (może nim być np. paragon fiskalny, rachunek, karta gwarancyjna dokumentująca dokonanie zakupu lub inne dopuszczone przez prawo dowody) oraz reklamowany towar.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. O rozpatrzeniu reklamacji Sprzedający poinformuje Klienta w sposób zgodny z jego życzeniem (np. e-mail albo list polecony).
 5. Informujemy, ze Klient będący konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  – skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Niniejsza informacja nie stanowi zapisu na sąd polubowny.
  – zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sklepem Internetowym.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
– skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku z wysłaniem zamówienia, na potrzeby zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, jest Sprzedający.
 2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i aktualizowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe Klienta są przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 poz. 922).
 3. Klient, na etapie rejestrowania konta w Sklepie Internetowym lub wysłania zamówienia poprzez Księgarnię, może udzielić Sprzedającemu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (która może być w każdym czasie odwołana poprzez złożenie oświadczenia) w celu:
  a) prowadzenia badań opinii publicznej, promocji i konkursów przez Sprzedającego, a także na ich udostępnianie przez Sprzedającego podmiotom realizujących wyżej wymienione zadania na jego rzecz;
  b) otrzymywania od Sprzedającego informacji handlowych (w tym newslettera z aktualnymi informacjami o produktach możliwych do zamówienia w Księgarni) w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).

§ 11

 1. Wszelkie zdjęcia, grafiki, teksty, prezentacje i inne materiały zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego podlegają ochronie prawa autorskiego. Jakiekolwiek ich kopiowanie, przetwarzanie, modyfikowanie oraz korzystanie z nich bez zgody osoby uprawnionej jest zabronione.
 2. Wszelkie oznaczenia produktów prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi, korzystanie z nich bez zgody uprawnionych podmiotów jest zabronione.

§ 12

 1. Treść Regulaminu będzie udostępniona Klientom w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://prlwraca.pl/regulamin/.
 2. Sprzedaż towarów w Księgarni, a także posprzedażowa obsługa Klienta, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683).
 3. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

Załącznik Nr 1
Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. Oficynę Wydawniczą Kulawiak, z siedzibą w miejscowości Ostrzeszów, ul. Piastowska 26, kod 63-500 Ostrzeszów, woj. wielkopolskie, o statusie podmiotu aktywnego (Wydawnictwo), wpisaną do Krajowego Rejestru Wydawców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie z siedzibą przy ul. Zamkowej 9A, REGON: 250911707, NIP: 6221543506, dane kontaktowe e-mail oficyna@kulawiak.pl Tel. (+48) 627301420, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy załączonego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Oficyna Wydawnicza Kulawiak, z siedzibą w miejscowości Ostrzeszów, ul. Piastowska 26, gm. Ostrzeszów, powiat Ostrzeszowski, kod 63-500 Ostrzeszów, wpisaną do Rejestru Wydawców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 250911707, NIP: 6221543506.

Kliknij aby pobrać formularz